خاطرهای موندم زنده کن
دنیا مو با شادی سر کن
پرنده های مونده رو رها کن
غم و سر کن آینه رو پاک کن


دسته ها : شعر
چهارشنبه ششم 6 1387
X